Audiitorteenused

Kiiresti arenevas ja muutuvas ärikeskkonnas annab asjatundlik sõltumatu audit ettevõtte majandusliku seisundi ja sellega seonduva aruandluse õigsuse kohta õiglase hinnagu. Meie audit põhineb kliendi majandustegevuse ja sellega seonduvate riskide hindamisel. HLB Expertus KLF kasutab ühtset ülemaailmset auditi metodoloogiat, mis on vastavuses Rahvusvaheliste Auditeerimise Standarditega ja kohandatud vastavalt riiklikele standarditele. Oma igapäevatöös kasutame audititarkvara Caseware mida on täiendatud vastavalt HLB International metoodikale. Meie pakutavad audiitorteenused on järgmised:

  • Raamatupidamise aastaaruannete auditeerimine
  • Konsolideeritud aruannete auditeerimine
  • Kohalike omavalitsuste aruannete auditeerimine ja hinnangud
  • Mitterahaliste sissemaksete hindamiste kinnitamine
  • Audiitori arvamused ja hinnangud ( ettevõtte ühinemine, jagunemine, likvideerimise lõppbilanns ja jaotusettepanekud)
  • Audiitori erikontrolli alased teenused

Väiksemad ja vähema avaliku huvi all olevad ettevõtted ei vaja sageli sellist kindlustunnet oma aruannetele, mida pakub audit, neile vajalik teenus võib olla finatsaruandluse ülevaatus ( ülevaated raamatupidamise aastaaruannetele või konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannetele). Finantsinformatsiooni ülevaatuse tulemusena esitab audiitor aruande, mis valmib kiiremini ning väiksemate kuludega kui audit.